Vodácký klub a půjčovna Cvak - Největší půjčovna lodí a vodácká cestovka v Ostravě a Ústí nad Labem.

Všeobecné obchodní podmínky Půjčovny lodí Cvak  – Petr Sedláček.
Půjčovna lodí Cvak  – Petr Sedláček dále jen „půjčovna“

I. Objednávka, rezervace a platba

1. Objednávka nájmu vodáckého vybavení nebo jiného sportovního vybavení provede nájemce skrz webový formulář na stránkách www.cvak-voda.cz nebo e-mailem. Telefonicky objednávky nepříjímáme, držíme se hesla „Co je psáno, to je dáno“

2. Přijatou objednávku půjčovna co nejdříve potvrdí a tím objednané vybavení nájemci na daný termín závazně zarezervuje. Půjčovna si vyhrazuje právo přijatou objednávku nepotvrdit (=zrušit).

3. Po provedení rezervace musí nájemce uhradit rezervační poplatek („záloha“) v minimální výši 50% z celkové výše nájemného. Zálohu je nutno uhradit do 7 dnů od provedení rezervace, nejpozději však 3 dny před počátkem nájmu. Platbu zálohy lze provést bankovním převodem na účet půjčovny. Číslo účtu, variabilní symbol a požadovanou částku obdrží nájemce emailem spolu s potvrzením rezervace. Pokud se vybavení rezervuje méně než 3 dny před začátkem nájmu, nájemce zálohu neplatí.

4.. Doplatek nájemného uhradí nájemce hotově při převzetí vodáckého vybavení a uzavření nájemní smlouvy. Při předání nelze platit kartou.

5. V případě zrušení rezervace bude rezervační poplatek nájemci vrácen po odečtení storno poplatku dle storno podmínek v bodu II. Odst 1.

II. Zrušení a změna rezervace

1. Zrušení rezervace ze strany nájemce:

Rezervaci  může nájemce zrušit buď telefonicky na tel.: +420 724 428 820 nebo e-mailem na: cvak-voda@email.cz. Při zrušení rezervace nebo její části ze strany nájemce je tento povinnen uhradit storno poplatek, dle storno podmínek uvedených v tabulce níže.

Storno poplatky z ceny nájmu vybavení:

při zrušení rezervace 5 více dní před začátkem nájmu lodí 0%
při zrušení rezervace 4-2 dny před začátkem nájmu lodí 50% z ceny minimálně však 200,- Kč
při zrušení rezervace 1-0 dní před začátkem nájmu lodí 100% z ceny
Cenou nájmu vybavení se zde rozumí cena za pronájem rezervovaného vybavení dle ceníku. 

2. Změna rezervace ze strany nájemce:

Rezervaci může nájemce po dohodě s Půjčovnou změnit, a to telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.
Dojde-li během změny rezervace ke snížení počtu objednaných lodí nebo ke zkrácení délky pronájmu, bude storno poplatek vypočítán ze zrušené části rezervace (tedy z rozdílu ceny mezi původní a upravenou objednávkou) dle tabulky čl. II., bod 1.

Příklad: Nájemce si objednal 1 loď na 2 dny za cenu 600 Kč. Poté objednávku změní – zkrátí ji pouze na 1 den (400 Kč). Storno poplatek se v tom případě počítá ze základu 200 Kč (600-400) a jeho výše (%) se odvíjí od toho, jak dlouho dopředu nájemce rezervaci změní.

3. Zrušení a změna rezervace ze strany Půjčovny lodí Cvak - Petr Sedláček.

Půjčovna si vyhrazuje právo zrušit rezervaci v případě, že nájemce včas neuhradil zálohu.
V případě nesplavnosti vybraného úseku řeky (z důvodů vysokého nebo naopak nízkého vodního stavu) bude půjčovna nájemce o této skutečnosti neprodleně informovat. V případě, že bude splavný jiný úsek řeky, bude rezervace po vzájemné dohodě přesunuta na tento úsek. V případě, že plavbu nelze realizovat nikde na dané řece, bude smlouva po dohodě obou stran buď zrušena nebo přesunuta na jinou řeku. V případě zrušení smlouvy ze strany půjčovny z důvodu nesplavnosti celé řeky dostane nájemce poukaz ve výši 100% zaplacené částky na nájem lodí v jiném termínu, nebo poukaz ve výši odpovídající nevyužité části nájemného, pokud už plavba započala. Nevyužitá část nájemného se spočítá tak, že se od celkové částky nájemného odečte nájemné za využité dny dle ceníku. Každý započatý den se počítá za využitý.

Limity nesplavnosti:

Limity nesplavnosti se řídí podle limitů uvedených pro daný úsek na www.vodackanavigace.cz.

III. Nájem vybavení

1. Smlouva o nájmu a převzetí vodáckého vybavení

Podpisem smlouvy o nájmu vodáckého vybavení vzniká nájemci právo na dočasné užívání objednaného vodáckého vybavení v termínu uvedeném v nájemní smlouvě. Pro uzavření smlouvy a převzetí vybavení je nájemce povinen předložit platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Bez těchto dokladů nemůže být předmět nájmu předán! Vodácké vybavení bude nájemci předáno ihned po podpisu nájemní smlouvy. Při převzetí vybavení je nájemce povinen zkontrolovat předmět nájmu. Svým podpisem potvrzuje, že vodácké vybavení převzal v pořádku, na dobu určitou, uvedenou ve smlouvě.

2. Čas a místo převzetí a vrácení vybavení

Předání objednaného vybavení se uskuteční v místě uvedeném v rezervaci. V loděnici si může nájemce vybavení vyzvednout kdykoli v otevírací době loděnice. Mimo loděnici předá pronajímatel nájemci vybavení v předem sjednaný čas. Nájemce je povinnen vrátit pronajaté vybavení poslední den nájmu nejpozději do 18:00 v místě uvedeném ve smlouvě. V případě pozdního vrácení vodáckého vybavení je nájemce povinen zaplatit půjčovně smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každou započatou hodinu. V případě, že bude vodácké vybavení vyzvednuto nebo vráceno v jiném, než ujednaném místě ve smlouvě, je nájemce povinen uhradit náklady spojené s dopravou vybavení z/do tohoto místa. Při zahájení nebo ukončení nájmu lodí v loděnici je doprava lodí zdarma 

3. Povinnosti nájemce ve vztahu k užívání vybavení

Předmět nájmu (vodácké vybavení) je nájemce povinen užívat výlučně k účelu, k němuž je předmět nájmu určen. Dále je nájemce povinen s předmětem nájmu zacházet tak, aby na předmětu nájmu nevznikla škoda. O případném vzniku škody musí nájemce bezodkladně informovat pronajímatele. Nájemce není oprávněn na předmětu nájmu provádět jakékoliv úpravy bez předchozího výslovného souhlasu pronajímatele. Nájemce je povinen chovat se tak, aby sobě ani třetí osobě nezpůsobil škodu či jinou újmu.

4. Ztráta nebo poškození vodáckého vybavení

Vodácké vybavení musí být vráceno čisté, kompletní a nepoškozené. Pokud vodácké vybavení nebude vráceno v pořádku, je nájemce povinen zaplatit částku, odpovídající nákladům na opravu, v případně ztráty koupi nového vodáckého vybavení.

5. Dohoda o uznání závazku

V případě, že nebude nájemce schopen uhradit způsobenou škodu nebo smluvní pokutu za pozdní vrácení lodí hotově při vrácení lodí, je povinen podepsat na místě dohodu o uznání dluhu a provést úhradu dlužné částky bezhotovostním převodem na účet Půjčovny lodí Cvak - Petr Sedláček a to nejpozději do 7 dnů ode dne skončení nájemního vztahu.

 

 

IX. Závěrečná ustanovení

1. Zapůjčené vodácké vybavení užívá nájemce na vlastní nebezpečí. Půjčovna lodí nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví nebo na majetku nájemce nebo třetích osob vzniklých v souvislosti s užíváním zapůjčeného vodáckého vybavení.

2. Půjčovna neručí za vodotěsnost zapůjčených barelů. Cenné věci doporučuje před uložením do barelu raději zabalit do vodotěsných obalů.

3. Společnost Půjčovny lodí Cvak - Petr Sedláček je oprávněna kdykoli měnit tyto obchodní podmínky. Platnosti nabývají okamžikem zveřejnění na internetových stránkách a nově uzavřené smlouvy se budou řídit vždy podmínkami platnými v době uzavření těchto smluv.

4. Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost těchto obchodních podmínek.

5. Objednáním nájmu vybavení vyjadřuje nájemce souhlas s těmito obchodními podmínkami.